تست هوش/ آدم های باهوش/ هوش

تست هوش : به نظر شمادرتصویر کدام فرد احمق تر است ؟

13:21 - 1401/06/21
آیا می توانید در عرض 11 ثانیه احمق ترین فرد در تصویر را تشخیص دهید؟

به تصویر نگاه کنید از ۱ تا ۴ کدام احمق تر است؟

تست هوش : به نظر شمادرتصویر کدام فرد احمق تر است ؟ 7

احمق ترین فرد - فرد شماره 4 که شاخه خود را در جایی که نشسته است قطع می کند، احمق ترین در بین این چهار نفر است.

دومین احمق‌ترین فرد - فرد شماره 1 دومین احمق‌ترین فرد است زیرا روی تنه‌ای نشسته است که قرار است توسط شخص شماره 2 قطع شود.

سومین احمق‌ترین فرد - شخص شماره 2 متوجه نشده است زیرا شخص شماره 3 شاخه خود را می‌برد.

شخص شماره 3 زیرک ترین و باهوش ترین فرد گروه است.

تست هوش : به نظر شمادرتصویر کدام فرد احمق تر است ؟ 9